Продължаващо обучение

Защо се изисква продължаващо обучение?

При динамичното технологично, икономическо и социално развитие през последните десетилетия, ученето през целия живот стана задължително във всички професии. С цел поддържане и подобряване на техните компетенции, GCDF специалистите трябва да търсят възможности за по-нататъшно обучение в областта на кариерното развитие и консултиране. Всеки GCDF трябва да премине през най-малко 75 часа на продължаващо обучение по време на 5-те годишния период на валидност на сертификата.
 
Как да придобиете тези 75 часа на допълнително обучение?
Тези часове могат да бъдат придобити чрез участие в събития, организирани от NBCC България или от други обучителни организации. Всички теми, свързани с областите на компетентност на GCDF програмата, са допустими.

В 75-те часа могат да се включат семинари, конференции, работни ателиета/ уъркшопове, презентации, неформални групи за учене, дискусии по теми, свързани с кариерното консултиране, както и участие (като обучаеми) в проекти и дейности в тази сфера.
75 часа на продължаващото обучение се доказват със сертификати, дипломи и други документи, доказващи присъствието на съответните обучителни мероприятия. NBCC България препоръчва на GCDF консултантите да използват опростен формуляр за продължаващо обучение за всяко едно обучение, в което участват.

 

Как да използвате формуляра за продължаващо обучение?

  • Изтеглете формуляра за непрекъснато обучение от тук:
  • Носете копие от формуляра с вас на всяко обучение, на което взимате участие.
  • Попълнете данните и помолете обучителя / преподавателя да подпише и подпечата формуляра.
  • Сканирайте и приложете събраните формуляри за продължаващо обучение към формуляра за подновяване на сертификата.

 

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с NBCC Bulgaria.

ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY