Проекти

От 2007 досега в България над 1000 специалисти са обучени и сертифицирани по програмата Global Career Development Facilitators. По този начин беше изграден капацитет за кариерно консултиране и в над 600 училища, 36 университета и повече от 100 частни компании и публични организации. Учебната програма на GCDF беше включен в рамките на магистърските програми в няколко университета. Успешният пример на България беше представен в публикацията на Европейския център за развитие на професионалното образование и обучение (CEDEFOP)  "Professionalizing career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe".

 

Проучвания:

 

Уебсайтове и онлайн инструменти:

 • Онлайн кариерно консултиране за търсещи работа - www.zakarierata.com
 • Интерактивен тест за ценностите и предпочитанията за работа - www.fbo.bg/info/cards
 • Сайт за стажантски програми - www.staj.bg
 • Календар на възможностите за учене през целия живот - www.ucha365.info

 

Проекти

Екипът на ФБО и NBCC Bulgaria участва в много проекти в областта на личностното и кариерното развитие през целия живот, повишаването на уменията за заетост и др.:

 • LINK - Career Services for Better Jobs
  Подобряване на качеството и достъпа до кариерни услуги на клиенти в риск и създаване на карта на кариерните услуги
  www.link-project.eu
 • WBS - Web Based Job Search Support
  Онлайн кариерно консултиране за търсещи работа
  www.zakarierata.com
 • Проучване сред работодатели и млади хора в България на уменията за заетост на българските младежи.
  www.fbo.bg/careerlib.php?id=274&ln=2
 • AdValue - Training and Validation of Adults' Transferable Skills
  Създаване на обучителна програма и система за валидиране на 10 преносими умения
  www.advalue-project.eu
 • Green Emplоyability - Трансфер на програма за обучение в ключови умения и повишаване на екологичното съзнание
  http://greenemployability.info
 • Клуб Кариера
  Създаване на Клубове Кариера в три пилотни училища в София като иновативен инструмент за осъществяване на връзка между средното образование и пазара на труда в България.
  http://klubkariera.blogspot.com
 • IF - Vocational Guidance for Immigrants' Improved Future
  Подобряване на уменията на кариерните консултанти за работа с имигранти
  www.improvedfuture.se
 • Изграждане на център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск
  www.center-gb.org
 • EMEVOC - E-Manual for Educational and Vocational Counseling
  Адаптиране на онлайн инструмент за оценка на компетенциите на кариерните консултанти
  www.emevoc.net
 • Joy&Learn - Фестивали и календар на ученето през целия живот в България
  www.ucha365.info
 • TANDEMСъздаване на връзка между поколенията и културите и подобряване на преносимостта и прозрачността на компетенциите в професионалното образование и обучение
  www.tandem-project.eu
 • LET's Enterprise - Окуражаване на предприемаческия дух на възрастните чрез споделени видео истории
  www.letsenterprise.eu
 • L3 - Learning to learn network for low skilled senior workers
  Създаване на помагало за популяризиране на ученето през целия живот сред нискоквалифицираните възрастни
 • Erasmus - повишаване на информираността за на българските студенти за възможноситите на Еразъм практиките 

 

ТЪРСИ

NBCC бюлетин

На NBCC офиси
в Европа

EBCC
EBCC
Lisbon, Portugal
NBCC Romania
NBCC Romania
Bucharest, ROMANIA
NBCC Bulgaria
NBCC Bulgaria
Sofia, BULGARIA
NBCC Greece
NBCC Greece
Atena, Greece
NBCC Deutschland
NBCC Deutschland
Dortmund, GERMANY